Az alábbiakban folyamatosan bővülő, olyan szavak gyűjteményét találod, melyek használatát érdemes lehet beépíteni a szókincsedbe.

Szépirodalom és egyéb emelkedettebb stílusban íródott szöveges tartalmak olvasása szintén növeli a szókészletet.

aforizma – életbölcsességet, erkölcsi igazságot, elmés gondolatot megfogalmazó mondás. Jellemzően tömör és szellemes. 

 

akkreditál:
– meghatalmaz, képviselettel megbíz valakit
;
egy intézményt alkalmassá nyilvánít meghatározott feladat ellátására;
hitelez, hitelfelvételre felhatalmaz


altruizmus:
önzetlenség;
mások jólétének elősegítése saját érdekei figyelmen kívül hagyásával
egyszerű segítségnyújtástól a túlzott önfeláldozásig is terjedhet

 

apátiaközöny, érdektelenség

 

archaikus: ősrégi, ókori, elavult


asszertív
– együttérzően önérvényesítő
öntudatos, határozott, ugyanakkor másokra tekintettel van
arany középút a behódoló és a fenyegető között

tanulható kommunikációs készség, mely elengedhetetlen az üzleti életben!

 

deklaratívkijelentő, kinyilatkoztató; ellentmondást nem tűrő

 

diszciplína
– fegyelem, fegyelmezettség
– tudományág, tudományszak

 

destruktív
– romboló, bomlasztó, züllesztő
– rossz szándékú, kártékony személy, viselkedés

 

doktrína
– tudományos, vagy filozófiai tanok, elgondolások rendszere
– politikai irányelv

 

eklektikus
– különféle elemekből összeválogatott
ingadozó szemléletű

 

emancipáció – általunk leggyakrabban használt formája: férfi és nő közti egyenjogúság

a korábban alárendelt, elnyomott helyzetben lévők azonos szintre való emelése

 

empirikus: tapasztalati

 

entrópia: rendezetlenségi mérték; egy rendszer rendezetlenségi fokát jellemző mennyiség

 

eufemizmus: durvább szavak helyettesítése kevésbé bántó szavakkal

 

fluktuáció: ingadozás, hullámzás, lebegés

 

hipotetikus: állítólagos, feltételezett

 

holisztikus
– a teljességre, egészre törekvő
– az a gyógyítási mód, melynél figyelembe veszik a beteg értelmi, fizikai és szociális állapotát is

 

implicit: rejtett, közvetett

 

impozáns – tekintélyes, tiszteletet parancsoló, hatásos, lenyűgöző, bámulatos, fényűző

 

impulzív: első benyomás hatására cselekvő

 

indifferens – lényegtelen, közömbös, elfogulatlan, semleges

 

infláció: elértéktelenedés, pénzromlás, a pénz értékének romlása

 

integritás
– egy személy tisztessége, erkölcsi-etikai tisztasága
– a teljesség állapota, hiánytalanság

 

kognitív – megismerő, megismerésre vonatkozó, a gondolkodáson alapuló
a kognitív funkciókkal érzékeljük, felfogjuk és felhasználjuk a megszerzett tudásunkat; ezek teszik lehetővé az értelmi működést

 

konjunktúra – gazdasági fellendülés; körülmények kedvező találkozása

 

konvenció:
egyezmény, szerződés, (nemzetközi);
megállapodás, szabály

 

konvencionális: megszokott, hagyományos, közkeletű

 

konvergenciaösszetartás; különböző embercsoportok életszínvonalának egymáshoz történő felzárkóztatása

 

konzisztens: erős, tömör, állandó;
belső ellentmondásoktól mentes, egységes, következetes

 

matriarchális – anyajogú (társadalmi berendezkedés)
világszerte patriarchális társadalmak működnek, de megtalálható néhány ősi törzs, ahol a női vezetési rendszert alkalmazzák

 

noétika – ismeretelmélet

 

oszcillál: rezeg, rezgőmozgást végez, periódusosan változik; ingadozik, ide-oda mozog

 

önreflexió: önvizsgálat;
az önreflexió során az ember semlegesen, kívülről vizsgálja önmagát

 

parolázik: kezet fog

 

persona non grata – nemkívánatos személy
eredetileg olyan diplomatára mondták, akit a fogadó állam nem tartott megfelelőnek
mára már kiszélesedett a kifejezés használata egyéb közösségi körökben is

 

prediktív:
előrejelző
– következtető

 

szubvenció – segély, támogatás


szemantika
jelentéstan;
a nyelvészet azon részterülete, mely a nyelvi formák jelentéseivel foglalkozik

 

szuverén: független, nem korlátozott, szabad, önálló


szüfrazsett
– a nők politikai egyenjogúságáért kiálló és küzdő nő


transzcendens
– az anyagi világtól különálló, a tudományos megismerésen túli, természetfeletti, érzékekkel nem tapasztalható